EGZAMINŲ SESIJOS ATMINTINĖ

Ką turi žinoti kiekvienas studentas apie egzaminų sesiją?

Kokios galimybės turi būti sudaromos, jeigu nepavyko iš pirmo karto?

Kokiu atveju yra gaunama akademinė skola ir ką daryti tokiu atveju?

KĄ SVARBU ŽINOTI APIE EGZAMINŲ SESIJĄ?

 • Galutinį atsiskaitymą vykdo paskaitas skaitęs dėstytojas. Jam gali padėti praktinių užsiėmimų dėstytojas. 
 • Tuo pačiu metu vykdyti galutinį atsiskaitymą galima tik vienai akademinei grupei, išskyrus tuos atvejus, kai, sujungus grupes, studentų yra ne daugiau kaip 30.
 • Jei keli katedros dėstytojai dėsto tą patį studijų dalyką (modulį), katedros vedėjas turi užtikrinti, kad kiekvieno dėstytojo parengtos tarpinių ir galutinio atsiskaitymo užduotys būtų tokio pat sudėtingumo ir taikomi vienodi vertinimo kriterijai.
 • Iki egzamino būtina atsiskaityti visus to dalyko tarpinius atsiskaitymus.
 • Į galutinių atsikaitymų sudėtį neįeina ta teorinė dalis, už kurią buvo atsiskaityta  tarpinio atsiskaitymo metu.
 • Studentai turi būti supažindinti su vertinimo kriterijais prieš atsiskaitymą.
 • Tarpai tarp galutinių atsiskaitymų turi būti ne mažesni nei dvi kalendorinės dienos nuolatinėse studijose ir ne mažiau kaip viena kalendorinė diena ištestinėse.
 • Prieš kiekvieną galutinį atsiskaitymą turi būti dėstytojo konsultacija.
 • Galutinio atsiskaitymo įvertinimas mano.vilniustech.lt sistemoje turi pasirodyti per dvi darbo dienas.
 • Galutinio atsiskaitymo užduotis studentai atlieka raštu arba kompiuteryje, kai užduotys teikiamos elektronine forma. Praktikos ataskaita, kursinis projektas, kompleksinis projektas, tiriamasis darbas bei baigiamojo darbo / projekto pirmosios dalys ginamos žodžiu. Kitaip organizuoti atsiskaitymus galima tik fakulteto dekano leidimu.
 • Į galutinį atsiskaitymą studentai turi atsinešti galiojantį studento pažymėjimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dėstytojo nurodytas priemones ir turi būti pasirengęs iki 2,5 val. nenutrūkstamam darbui.
 • Dėstytojas po galutinio atsiskaitymo gali patikslinti studento pasiekimus papildomo pokalbio metu bei keisti jo galutinio atsiskaitymo įvertinimą ne vėliau nei per penkias darbo dienas, skirtas galutinio atsiskaitymo įvertinimams taisyti.
 • Studentas turi teisę kartu su dėstytoju aptarti savo darbą, tačiau per aptarimą darbas netaisomas.

JEI NEPAVYKO IŠ PIRMO KARTO:

 • Studentas turi galimybę pakartoti atsiskaitymą 2 kartus: vieną kartą nemokamai bei dar vieną kartą komisijoje.
 • Studentai, pasibaigus sesijai, nepasiekę slenkstinio pasiekimų lygmens, gali pakartotinai atsiskaityti pakartotinių galutinių atsiskaitymų tvarkaraštyje numatytu laikotarpiu per VILNIUS TECH studijų grafike numatytus terminus.
 • Nemokamo pakartotinio laikymo datas galima rasti mano.vilniustech.lt sistemoje. Iš 2 pateiktų datų reikia pasirinkti vieną ir užsiregistruoti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pakartotinio galutinio atsiskaitymo dienos.
 • Galutinio atsiskaitymo laikymas komisijoje organizuojami studijų grafike numatytu metu.  Prieš galutinio atsiskaitymo laikymą komisijoje yra būtina pateikti prašymą dekanui ir sumokėti Senato nustatytą kainą.

NEPASILIK SKOLŲ:

 • Jei studentas neišlaiko egzamino per trečią laikymą komisijoje, jis gauna akademinę skolą.
 • Studentas, pasibaigus vertinamam laikotarpiui (nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.), turintis bent vieną akademinę skolą netenka finansuojamos vietos.
 • Jei skolų yra daugiau nei 2, studentas turi kartoti kursą, to semestro, kuriame turi skolų. Taip pat, jis praranda valstybės finansuojamą vietą.
 • Išimtinais atvejais, nepasiekus slenkstinio pasiekimų lygmens atsiskaitant komisijoje ir gavus studijų prorektoriaus arba rektoriaus leidimą, gali būti organizuojamas papildomas galutinis atsiskaitymas.

Jei manai, kad dėstytojas neteisus tavo ar grupės atžvilgiu gali teikti apeliaciją. Daugiau informacijos apie apeliacijas rasi Apeliacijų atmintinėje.

Jei tau kyla klausimų dėl egzaminų sesijos ir galutinių atsiskaitymų tvarkos visada gali kreiptis į mus!

Dokumentus, kuriais remiantis buvo sudaryta ši atmintine rasi čia.