Studentų atstovai Taryboje

Studentų atstovai Taryboje

Universiteto Taryba yra Universiteto strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jo atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.

Pagrindinės Universiteto Tarybos funkcijos:

  • Tvirtina Universiteto viziją ir misiją;
  • Teikia Seimui tvirtinti Universiteto statuto pakeitimus;
  • Tvirtina rektoriaus pateiktus Universiteto strateginį veiklos ir plėtros planus;
  • Renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių;
  • Nustato Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
  • Rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
  • Nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
  • Svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
  • Tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą;

Studentų atstovai Universiteto Taryboje:

Studentų atstovybė du narius skiria ir atšaukia savo nustatyta tvarka. Vienas iš jų – studentas, o kitas – asmuo, nepriklausantis studentams ar aukštosios mokyklos personalui.

STUDENTŲ ATSTOVAI TARYBOJE:

IMG_9694

Smiltė
Kiaunytė

VILNIUS TECH SA prezidentė

Dionis Martsinkevichus

Dionis Martsinkevichus

Nepriklausomas studentų atstovas