STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO (SPK) ATMINTINĖ

Studijų programos komiteto atmintinė

Kas yra studijų programos komitetas? Kas jį sudaro? Koks jo tikslas? Kas yra tavo studijų programos komiteto narys? Kokios yra SPK funkcijos?

Studijų programos komitetas (SPK) – pagrindinė studijų programos kokybę ir jos tobulinimą stebinti bei organizuojanti institucija.

Komitetą sudaro ne mažiau kaip 5 asmenys:

  • ne mažiau kaip 3 programą vykdantys dėstytojai
  • ne mažiau kaip vienas socialinių partnerių atstovas
  • ne mažiau kaip vienas studentų atstovas
  • ne mažiau kaip po vieną atstovą iš specializacijas vykdančių katedrų (jeigu programa turi specializacijas)

Komiteto tikslas: užtikrinti studijų programos kokybę.

SPK funkcijos:

  1. Parengti studijų programos aprašą, tobulinti studijų programą, remiantis studentų atliktomis apklausomis.
  2. Rengti studijų programos savianalizės suvestinę vidiniam ir išoriniam vertinimui bei akreditavimui.
  3. Universitete viešinti rezultatus ir aptarti juos su studijų programos akademiniu personalu bei studentais.
  4. Rūpintis studijų programos pateikimu tinklalapiuose, modulių sąrašo papildomoms studijoms sudarymu.
  5. Inicijuoti pažangių studijų metodų, tarp jų ir nuotolinių, diegimą studijų programoje ir teikti siūlymus katedroms (dėstytojams) parengtai studijų medžiagai tobulinti.

Atmintinė rengta remiantis šiuo dokumentu.